Έκδοση Ιατρικών Γνωματεύσεων

Έκδοση Ιατρικών Γνωματεύσεων

Οι Ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδονται κατόπιν ψυχιατρικής εκτίμησης έπειτα από τον καθορισμό ραντεβού.

Οι γνωματεύσεις και τα πιστοποιητικά αφορούν, κατά κύριο λόγο, σε:

  1. Διορισμό εκπαιδευτικών
  2. Διορισμό στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα εργασίας
  3. Δικαστική χρήση

Επιπλέον, είναι δυνατή η χορήγηση Έκθεσης Ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης με σκοπό την κρίση ικανότητας ατόμου για καταλογισμό ή για δικαιοπραξία.

Σημειώνεται ότι κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (2005):

  • Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς.
  • Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδονται μετά από προηγούμενη γραπτή ή προφορική αίτηση του προσώπου στο οποίο αφορούν ή, κατ’ εξαίρεση, τρίτου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει, καθώς και όταν αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο.
  • Tα ιατρικά πιστοποιητικά που αφορούν στην παρούσα κατάσταση του ασθενούς προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέταση του ασθενούς.
  • Τα πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή ιατρικές γνωματεύσεις παραδίδονται σε αυτόν που παραδεκτά το ζήτησε ή σε τρίτο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον αιτούντα.

 

Μετά από τη χορήγηση της υπογεγραμμένης Ιατρικής Γνωμάτευσης απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής από Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00 – 14:00.

Το site του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου είναι το ακόλουθο:
www.ish.gr

Έκδοση Ιατρικών Γνωματεύσεων 01
Έκδοση Ιατρικών Γνωματεύσεων 02