Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDRP)

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDRP)

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (GDPR) περιλαμβάνει το πλαίσιο ως προς την προστασία και την δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Κανονισμός, ο οποίος έχει ισχύ Νόμου για όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2016 και σε κάθε περίπτωση ισχύει από την 25η Μαΐου 2018.

Έντυπο ενημέρωσης ασθενών και δήλωσης συναίνεσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα